תיאור כללי

מולדת מתחדשת

החוג להתחדשות רעיונית, חיבור קהלים חדשים וקידום הפריפריה הגיאו- חברתית בישראל

“עלה בּגוֹרלי להיוֹת עֵד למעשׂים שנעשׂוּ בּציבּוּר עברי בּאחת המוֹשבוֹת בּארץ-ישׂראל. מעשׂים שתפארת הם לעוֹשׂיהם, ושיש מהם ללמוֹד גם על טהרת הרוּחוֹת ועל חוּש-הצדק של אוֹתה הסביבה שבּתוֹכה נעשׂוּ. אפשר תאמינוּ לי, שלא היה בּרצוֹני להוֹסיף פּחם על אש התמיד של זרוּת והתנכּרוּת בּין חוּגים שוֹנים שבּציבּוּרנוּ, המתלקחת לפעמים קרוֹבוֹת בּיתר שׂאֵת. יוֹדע אנכי את כּל חוּלשת כּוֹחם של מתמרמרים שלנוּ, וּמה תוֹעלת בּרוּגזם? ואין לי שוּם רצוֹן להוֹסיף צער על צערם ולשלוֹל את שארית המנוּחה מאוֹתם האנשים שגם בּלאו הכי אין בּהם משלוַת הרשעים. אבל כּל דרכי השלוֹם שבּחרתי להגן על העשוּקים מידי עוֹשקיהם, מבּלי לגלוֹת קלוֹן אנשים מישׂראל בּרבּים, לא הביאוּ לשוּם תוֹצאוֹת. לעבוֹר על כּל מה שראיתי בּשתיקה אי אפשר לי, מפּני שעיני ראוּ ולא זר בּדם נפשוֹת אנשים נקיים, המוּכּים על לא חמס בּכפּם, וגם בּכל עיווּת-הדין שנעשׂה למוּכּים, דוֹרשי המשפּט, על ידי בּחירי עם סגוּלה, בּארץ סגוּלה. פּוֹנה אני אליכם, מפּני שבּמצב ציבּוּרנוּ, בּקהוּתוֹ וּקרירוּת-נפשוֹ לדברים הנוֹקבים את עוֹמק ההוָיה שלנוּ, המערערים את אפשרוּת קיוּמנוּ והמשפּילים עד שאוֹל את ערך קיוּמנוּ, אין למי לפנוֹת. אין כּתוֹבת. ואתם המטפּלים בּאוֹפן רשמי בּעניני התימנים, סוֹף סוֹף הכי קרוֹבים אל החלל. אספּרה לכם את מה שראוּ עיני, וּבעד כּל אוֹת ותג, מדברי הנני נכוֹן לתת דין-וחשבּוֹן לא רק לפני המשפּט החוּקי, כּי אם גם לפני הדיין הפּנימי שבּלב.” (מתוך- משפט צדק – ברל כצנלסון אוגוסט 1913)

ברוח דבריו של ברל כצנלסון, הזועק לעשיית צדק ולתיקון לנוכח עוולות שהתקיימו בישוב העברי, המערערים כדבריו את עצם קיומנו בארץ זו, אנו מבקשים להקים את החוג להתחדשות רעיונית, מכילה ומאחדת של ציבורים רחבים בישראל. חוג אשר ליבו הוא עשייה במטרה לקרב קהלים נוספים למפלגת העבודה ולדאוג לצרכיהם.

רקע

לנוכח המציאות שנוצרה כתוצאה מהרקע ההיסטורי של הקמת המדינה והתהוות החברה במהלך העשורים האחרונים מכורח הגורל והמציאות (עליות מסיביות של קהלים מגוונים ורחבים), סיום תקופה זו מאופיין על ידי בידול בין הקבוצות בחברה עד לכדי רזולוציה גבוהה של הקווים המבדילים בין הגושים השונים, קיטוב וחוסר תקשורת ביניהם.

תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 מראות כי האוכלוסיות להן אנו מתיימרים להיות בית, אינן רואות בנו כאלטרנטיבה לשלטון בישראל.

ניהול שיח דינמי בכל נושא, שיכלול את המתונים מהציונות הדתית, זרמים חרדיים, ערבים המאמינים בקיומה של ישראל ורואים עצמם חלק בלתי נפרד ממנה, דרוזים ועולים אשר קליטתם בארץ אינה מסתיימת, ללא כל אלו לא תוכל מפלגת העבודה להיות אלטרנטיבה שלטונית.

כמו כן אנו מקשיבים לצערנו את תפיסת המפלגה, שהמפלגה משרת את המחוברים לצלחת, את תושבי המרכז והמעמד הבינוני והגבוה ולא פועלת למען מיעוטים, חרדים, עולים או תושבי הפריפריה החברתית והגאוגרפית.

 

מטרות החוג

 1. החוג יגרום למפלגה לשרת את הציבור בפריפריה החברתית בישראל, החוג ישאף לגרום למפלגה להיות בתפיסה של “המפלגה בשבילך” ויפעל לשרת את הבעיות הקונקרטיות בפריפריה שיעלו חברי החוג וכך יחבר קהלים נוספים למפלגה.
 2. החוג יפעל לתת במה ומקום להשמעת דעות תפיסות וצרכים של חברים בקהלים המגוונים ותושבי הפריפריה ויפעל לסייע להם למצוא פתרונות.
 3. החוג יסביר את ההקשר בין הפתרון המדיני וההשלכות החברתיות והכלכליות על הפריפריה החברתית. החוג יקיים כנסים והסברה בנושא. ויפעל ליישם פתרונות מדיניים ולחברם לקהלים בפריפריה.
 4. החוג יישם את השיח על האתגרים בפריפריה מבחינה חברתית וכלכלית- ויפעל ליישם פתרונות מדיניים על ידי רתימת החברה הישראלית והממסד ועל ידי קידום הצעות חוק, תיקוני תקנות ותקציבים לפריפריה, לפתור בעיות בירוקרטיות ולגרום לניצול תקציבי ממשלה בפרפריה.

 

יעדי החוג

החוג יפעל ליצור מסגרת עבור קהל מגוון המבקש להתאחד על בסיס אידאולוגי אשר ורלוונטי לציבורים רחבים.

החוג יציע פעילות רעיונית משותפת של הזרמים השונים בחברה הישראלית למען אחדות וקירוב בין תרבויות וקרוב קהלים נוספים למפלגת העבודה.

החוג יהווה במה ליצירת שיח מפרה שיגע בבעיות הליבה של החברה והמדינה, המעכבות את החברה משוויוניות.

החוג ישתף חברים מכלל הקבוצות בחברה הישראלית וייתן במה ובית לאותן אוכלוסיות, על בסיס אידאולוגי משותף ליצירת תקווה ועתיד טוב יותר במולדת היחידה לה הם משתייכים, ובכך יהווה מנוף להעלאת דגלה של מפלגת העבודה כאלטרנטיבה שלטונית בישראל.

החוג יפעל ליצירת מכנה משותף רחב ופשוט (כדוגמת “חופש הפרט” בארה”ב) כזה שישמש כ“ברית ייעוד” שתחבר בין קהלים שונים למען עתידה של המדינה, באמצעות פורום רחב של משתתפים מחתך מייצג של כלל החברה, הנותן ביטוי לישראלי של המאה ה-21, מתוך הבנה מלאה שדחיקת אוכלוסיות שונות בחברה לשוליים, התעלמות מהן והדרתם מהשיח היומיומי ומתהליכים, יביאו להקצנתם ולצורך מוצדק של התאגדות בקבוצות לחץ בדלניות.

החוג יפעל להציף ולפתור צרכים מהשטח מקהלים מודרים ומהפריפריה הגאו חברתית.

החוג יפתור בעיות שיעלו מהשטח באופן פרקטי על ידי חברי החוג.

 

אמנת פעולה

 • המצטרפים לחוג יקימו שיח ודיונים רעיוניים ופרגמטיים לגבי פעילות החוג, הצרכים החברתיים בחברה הישראלית בדגש על הפריפריה הגיאו-חברתית.
 • חברי החוג יקבלו החלטות באופן דמוקרטי.
 • חברי החוג יבחרו ועד לחוג ויו”ר חוג באופן דמוקרטי.
 • חברי החוג יחליטו כל שנה על המטרות העיקריות לשנה הקרובה, היעדים, תוכנית העבודה וחלוקת המשימות.
 • לאחר קבלת החלטה חברי החוג יפעלו כאיש אחד ליישום תוכנית העבודה ולמען העמידה במטרות והיעדים, בזירות:
  1. במוסדות המפלגה
  2. בפעילות פרלמנטרית מול חברי כנסת מהמפלגה
  3. מול מפלגות וחברי כנסת שלא מהמפלגה
  4. במוסדות הלאומים.
  5. מול פקידי ממשל.
 • חברי החוג יפעלו לפקוד חברים נוספים למפלגה בדגש על קהלים חדשים.
 • חברי החוג יפעלו לצרף חברי מפלגה לחוג.
 • חברי החוג יחתמו על אמנת הפעולה ויהיו מחויבים לה.