1. בכפוף להוראות הדין החלות עליה ועל חבריה, מפלגת העבודה, מבקשת לוודא ככל הניתן כי כל חבריה ישלמו בעצמם את דמי החבר ולהימנע מתשלום דמי חבר על ידי אחר.

  2. בכפוף להנחיית היועץ המשפטי של המפלגה, יתאפשר תשלום עבור אחרים רק במקרים חריגים ורק לאחר שמי שהתשלום התבצע בעבורו, מצהיר, כי התשלום הוא עבור בן משפחה מקרבה ראשונה של המשלם (בן/בת זוג, ילדי/תי, אם/אב, אחי/אחותי ) וכי הם גרים באותה הכתובת.

  3. אופציות להסדרה:

תאריך פרסום:26/03/2018