מדינה יהודית ודמוקרטית

"צוואתי לעם היהודי: התקינו את מדינתכם כך שהזר ירגיש טוב בתוככם."
בנימין זאב הרצל

הציונות נולדה מתוך ההכרה שלא ניתן להפריד בין הממד הלאומי לאוניברסלי. בניגוד להנחה הגלומה במשפט “היה אדם בצאתך ויהודי באוהלך”, מימוש מלא של אנושיותו של היחיד טומן בחובו גם את החופש לתת ביטוי לזהותו הקבוצתית. האפשרות לקיים משטר דמוקרטי לאורך זמן תלויה ביסודות תרבותיים משותפים, בזהות מלכדת ובתחושת שייכות היוצרים בקרב האזרחים מחויבות זה לזה ולניהול המרחב הציבורי שהם חולקים.

מנגד, מדינת לאום מודרנית מתבססת על החופש והשוויון של אזרחיה, שבלעדיהם אין כל משמעות למושג “ריבונות העם”. צביונה הדמוקרטי של מדינת ישראל נשען על רגש הסולידריות של הרוב הלאומי היהודי החי בה, כפי שמימוש זהותה היהודית במובן הלאומי מותנה בהיותה דמוקרטית. לא מדובר ברכיבים מנוגדים בזהותה של המדינה, אלא בהיבטים שונים ומשלימים של תמצית מהותה. כל ניסיון מלאכותי לנתק את היהודי מהדמוקרטי ולהיפך, יעוות את שניהם לבלי היכר.

לאור תובנה זו, המשותפת לכל הוגי הרעיון הציוני, נוסדה ישראל כמדינת הלאום הדמוקרטית של העם היהודי, המחויבת לשוויון זכויות גמור בין כל אזרחיה. בין כל הפלגים הפוליטיים המשמעותיים בישראל שררה תמימות דעים באשר לכך. הממלכתיות הישראלית, עמוד התווך של הגשמת המפעל הציוני, מושתתת בהכרח על כך שכל אזרחי המדינה ירגישו בה שייכים ושווים. במשך קרוב לשבעים שנה, גם ברגעיו הקודרים ביותר של הסכסוך הלאומי האזורי בו נתונה ישראל, שמרו כל ממשלותיה על עיקרון מנחה זה.

בתקופת כהונתן של הממשלה היוצאת וזו שקדמה לה אנו עדים לכרסום מדאיג ומסוכן בצביונה הדמוקרטי של המדינה, בדמות גל חקיקה עכור החותר לקעקוע יסודות השוויון, כבוד האדם וחירותו, והתבטאויות שלוחות רסן מצד גורמים במערכת הפוליטית נגד נשיא המדינה, צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל ובתי המשפט. בנוסף, חל כרסום שיטתי בחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית על רקע גל יוזמות חקיקה מסוכן הפוגע לא רק בצביונה הדמוקרטי של ישראל, אלא גם על יסודות הקיום המשותף המבטיחים את יציבותה ואת המשך קיומה כמדינת העם היהודי. על רקע זאת מפלגת העבודה מחויבת להוביל את המאבק לשימור צביונה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל, ברוח מגילת העצמאות ובמחויבות בלתי מתפשרת ליסודות הממלכתיות, שלטון החוק, הפרדת הרשויות והבטחת שוויון זכויות לכל.

עקרונות יסוד לתפיסת הצביון היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל

 • מפלגת העבודה מחויבת לשמירה על הממלכתיות הישראלית ולחיזוקה, בהיותה עמוד התווך של הדמוקרטיה, הסולידריות החברתית ושלטון החוק כאחד.
 • מפלגת העבודה רואה בחיוב את הכללת הזכויות החברתיות בחוקה באופן שיבטיח חינוך איכותי, בריאות ראויה וקיום אנושי בכבוד לכל אדם בישראל.
 • מפלגת העבודה רואה בחומרה רבה את החקיקה המכוונת להצרת צעדיהם ולפגיעה בתפקודם של מוסדות וגופים ממלכתיים בישראל, ובכלל זאת הרשות השופטת ומערכת אכיפת החוק, ואת ההסתה המתמשכת נגדם, ותעשה ככל יכולתה על מנת להגן עליהם מפני מגמות מסוכנות אלו.
 • מפלגת העבודה מתייחסת באפס סובלנות לנגע השחיתות השלטונית, שפשה בכל חלקה טובה בישראל ומאיים על שלטון החוק והממשל התקין, ומחויבת לנקוט באמצעים דרסטיים ונרחבים על מנת למגרו.
 • מפלגת העבודה רואה בחיזוק השירות הציבורי כנדבך מרכזי לחיזוק היסודות הדמוקרטיים, ותפעל לשמירה על עצמאותו ומקצועיותו, לצד חתירה לשיפור מתמיד ביכולותיו.
 • מפלגת העבודה תדאג לשוויון זכויות מלא לכל אזרחי מדינת ישראל, ללא הבדל דת גזע ומין, ותפעל ללא פשרות על מנת להגן על המיעוטים בחברה הישראלית מפני כל סוג של אפליה, הדרה וגזענות.
 • מפלגת העבודה דוגלת בשמירה על הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה בישראל בתחומים שבהם הוא מהווה איזון עדין בין חלקי החברה השונים ומהווה יסוד למרקם חיים משותף עבורם, ולצד זאת תפעל לביטול כפייה דתית הפוגעת בחירויות הפרט ובזכויות החברתיות של אזרחי ישראל.
 • מפלגת העבודה מחויבת לכינונה של חוקה למדינת ישראל שבמסגרתה יעוגנו מרכיבי זהותה וערכיה של ישראל כמדינת העם היהודי ובכלל זאת חוק השבות וסמליה של המדינה, הזכות של כל אזרחיה לשוויון מלא, והכרה במיעוטים ובזכויותיהם.

מוסדות הממשל

חיזוק הדמוקרטיה, יסודות הממשל והשירות הציבורי

עקרונות שלטון החוק, הפרדת הרשויות ועצמאות מערכת המשפט הם אבני היסוד של הדמוקרטיה הישראלית. אלו תנאים הכרחיים להבטחת עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח עקרונותיה של מגילת העצמאות. בשנים האחרונות חל כרסום מגמתי ועקבי במעמדן של מערכות המשפט ואכיפת החוק, במקומו ובמעמדו של השירות הציבורי, ונפגם האיזון העדין בין הרשויות השלטוניות. מפלגת העבודה חורטת על דגלה את המחויבות ליסודות הממשל הדמוקרטי ושימורו מפני מגמות מסוכנות אלו.

התחייבות מרכזית: קציבת כהונה לראש ממשלה

כדי לשמור על הדמוקרטיה הישראלית  ועל מערכות הממשל מפני סיאוב, שחיתות וקיפאון, אנו מתחייבים לקדם חקיקה אשר תקצוב את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד.

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • חיזוק המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל, ביצור תשתיתו הרעיונית והחינוכית והטמעתם של ערכי הדמוקרטיה והשוויון בקרב כלל הציבור הישראלי, לרבות חיזוק משמעותי של תחום לימודי האזרחות והדמוקרטיה בכל מערכות החינוך בישראל, תוך יצירת רצף חינוכי של לימודי תוכן וחוויות חינוכיות מעשיות מגילי הגן ועד התיכון.
 • עיגון ההגנה השלטונית והמשפטית על זכויות האדם והאזרח בישראל, ברוחם של חוקי היסוד ופסיקת בית המשפט העליון.
 • הכללתה של זכות היסוד לשוויון בפני החוק ולמניעת אפליה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 • נקיטת צעדים להגברת המשילות המתמקדים בבניית מערך איזונים ובלמים בין רשויות השלטון, ובעיקר בחיזוק תפקידה ותפקודה של הכנסת כמפקחת על הרשות המבצעת.
 • קידום רפורמה מקיפה בתחום כוח האדם בשירות הציבורי, הכוללת את משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות והחברות הממשלתיות, המבוססת על עידוד התחדשות, דינאמיות וכניסת כוחות מקצועיים ומצוינים למערכת. הטמעת קודי אתיים ומקצועיים בעבודת משרתי הציבור ושמירם על מקומם ועצמאותם במבנה הממשל בישראל.
 • גיבוש תכנית ממשלתית רב שנתית להטמעת מנגנונים של שיתוף אזרחים בפעילותם של משרדי הממשלה ורשויות השלטון השונות, בין השאר באמצעות הקמת צוות משותף של משרד ראש הממשלה ומשרד המשפטים לקידום הנושא.
 • בחינת מבנה והיקף משרדי הממשלה וקידום חלופות מבניות המקדמות אפקטיביות ומכוונות לביצוע.
 • קידום מהפכה במתן השירותים לאזרח, בצמצום בירוקרטיה מיותרת ובניהול המידע, בין היתר על ידי חיוב גופי הממשל בשקיפות הדדית והעברת מידע.

מאבק בשחיתות, מינהל תקין ושקיפות שלטונית

השחיתות השלטונית מהווה איום על חוסנה של החברה הישראלית ומכשול ממשי בפני קידום ערכים של צדק חברתי, שוויון הזדמנויות ומנהל תקין. השחיתות השלטונית היא רעה חולה שיש למגר בהקדם, וכל עוד היא קיימת – היא פוגעת אנושות באמון הציבורי במוסדות השלטון, ומרוקנת מתוכן את הרעיון המסדר בדמוקרטיה – לפיו הציבור בוחר בפוליטיקאים שישרתו אותו, ולא את עצמם. יכולתם של משטרת ישראל, פרקליטות המדינה ובתי המשפט למלא ללא מורא את תפקידם כגורמים האמונים על שמירת שלטון החוק בישראל, חיונית לקיומו של שוויון בפני החוק במדינה ולהמשך קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית. מפלגת העבודה מחויבת למאבק בשחיתות השלטונית ולקידום ערכים של מנהל תקין, טוהר מידות ושקיפות שלטונית.

התחייבות מרכזית: יישום תכנית "מדינה ללא שחיתות"

נוכח תרבות השחיתות השלטונית והשלכותיה המסוכנות לישראל, גיבשה מפלגת העבודה תכנית מפורטת למיגור השחיתות בישראל. המפלגה מתחייבת ליישמה מהיום הראשון שבו תרכיב את הממשלה הבאה. התכנית כוללת ארבעה עוגנים מרכזיים שבכל אחד מהם צעדים מעשיים לביצוע:

 • מחיקת כל חוקי השחיתות של הממשלה הנוכחיתובכלל זאת ביטול “חוק ההמלצות” ו”חוק הג’ובים”, לצד הגנה על מעמד בית המשפט העליון ומבקר המדינה.
 • תמרוץ הון אנושי מקצועי ואיכותי לשירות הציבורי – בין היתר באמצעות “חוק יסוד: השירות הציבורי” שיבטיח את נאמנות משרתי ציבור לאינטרס הציבורי, חוק “אנטי-ג’ובים” שיבטיח את בחירת המוכשרים והמתאימים ביותר למשרות הבכירות בשירות הציבורי, וקידום חוק לקציבת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד.
 • הרתעה וסנקציות חדשות כדי למנוע שחיתות שלטונית – בין השאר על ידי חקיקת חוק להפסקת כהונה לנבחר ציבור שהוגש נגדו כתב אישום, כולל ראש הממשלה, החמרת הענישה בתחום וקידום חקיקה מתקדמת להגנה על חושפי שחיתויות.

הטמעת תרבות של שקיפות ואחריותיות – כולל צמצום הבירוקרטיה, פרסום קוד אתי מפורט לחברי כנסת ולשרים והגברת השקיפות בכל מוסדות השלטון.

לקריאת התכנית המלאה

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגתם של היעדים הבאים:

 • קידום חקיקה לגילוי ניגודי עניינים של נבחרי ציבור ושל נושאים במשרות ציבוריות.
 • אישור של כללי האתיקה לחברי הכנסת ושרים.
 • שינוי משמעותי בדרכי עבודתה של ועדת הכספים של הכנסת, באופן שימנע העברת כספי ציבור במהלכה של שנת התקציב באופן בלתי שקוף ולא מבוקר.
 • חיוב שקיפות בהצבעות השרים בוועדת השרים לענייני חקיקה.
 • מניעת העברת כספים קואליציוניים ועצירת תקנות תמיכה תקציביות ומכרזים, המהווים מסווה להתקשרויות לא חוקיות.
 • חיזוק פעולתן של רשויות אכיפת החוק המופקדות על חשיפת שחיתות ועל הטיפול בעבירות כלכליות, תוך הרחבת תקני כוח האדם ביחידות המשטרה ויתר רשויות האכיפה הרלוונטיות, והקצאת תקציבים מיוחדים למלחמה בשחיתות.

מערכת המשפט

עצמאותה של הרשות השופטת ויעילות עבודתה הן מרכיב חיוני בחוסנה הדמוקרטי של מדינת ישראל. בשנים האחרונות מצויה מערכת המשפט תחת מתקפה בלתי פוסקת מצד גורמים פוליטיים, המבקשים להחליש את כוחה המוסרי והמוסדי. מפלגת העבודה תפעל בנחישות על מנת להגן על מעמדם של הרשות השופטת ושל גופי אכיפת החוק.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • הגנה בלתי מתפשרת על מעמדם העצמאי והבלתי תלוי של מוסדות החוק והמשפט בישראל, ובכללם בתי המשפט, היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה ומבקר המדינה, וסיכול הליכי חקיקה המאיימים על מעמד זה.
 • תיקון חוק יסוד השפיטה באופן שידרוש רוב מיוחס של חברי הכנסת לשינוי הרכבה של הוועדה למינוי שופטים, ולעיגון העיקרון של מינוי נשיא בית המשפט העליון על פי ותק (שיטת הסניוריטי), על מנת לסכל את הניסיון המסוכן להכפיף את הרשות השופטת לרשות המבצעת.
 • הנגשת שירותים משפטיים לכלל הציבור בישראל, תוך הגדלת תקציבי הסיוע המשפטי של משרד המשפטים והסנגוריה הציבורית, כך שדלתות הצדק תהיינה פתוחות בפני כל אזרח הנזקק למערכת המשפט, גם אם ידו אינה משגת לממן את העלויות הכרוכות בכך.

השלטון המקומי

השלטון המקומי הוא חוליה מרכזית במערכת השלטון הדמוקרטית, ושותף מרכזי ברשות המבצעת לצד הממשלה ומשרדיה במימוש אחריות וחובות כלפי אזרחי המדינה. החלשתו של השלטון המקומי בשנים האחרונות משקפת את המגמה המדאיגה של צמצום אחריותה של המדינה בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, הביטחון האישי, הגנת הסביבה ותחומים נוספים. הרשויות המקומיות הינן גם מוקד פיתוח כלכלי, צמיחה והתחדשות, ויש לאפשר את פיתוחן וקידומן על מנת לייצר רווחה כלכלית, אישית וחברתית לתושבים.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • חיזוק מעמדו החוקתי של השלטון המקומי באמצעות החלפת החקיקה המנדטורית הקיימת בתחום הדינים המוניציפליים בחקיקה מתקדמת ומודרנית, התואמת את סמכויותיו של השלטון המקומי ואת תחומי אחריותו. החקיקה החדשה תבטיח את עצמאותו של השלטון המקומי ואת יכולת פעולתו, תוך הטמעה של עקרונות מנהל תקין וקיום מנגנוני בקרה והסדרה יעילים.
 • קציבת כהונה לראשי רשויות לשלוש קדנציות.
 • הגדלה ניכרת של תקציבי האיזון, בדגש על רשויות מקומיות בדירוג סוציו אקונומי נמוך, לצד השבת תקציבי הפיתוח הממשלתיים.
 • הגדרת סל שירותים מוניציפלי בסיסי שיובטח בחקיקה, בתחיקה ובתקצוב ממשלתי ומקומי לכל אזרח בישראל.
 • תיקון העיוות שבמסגרתו תקציבים ממשלתיים אינם מועברים לרשויות במדרג סוציו אקונומי נמוך, בשל אי יכולתן להקצות תקציב משלים (מצ’ינג) להקצבה הממשלתית.
 • הגברת יעילותן של הרשויות המקומיות באמצעות קידום ותמרוץ מודל האשכולות האזוריים, עיריות גג ואיגודי ערים בתחומים שונים, ועידוד יצירת מסגרות מטרופוליטניות לשיתופי פעולה בין רשויות מקומיות סמוכות, המבוסס על שיתופי פעולה לפיתוח כלכלי, חברתי ותרבותי.
 • בחינת שינויי גבולות מוניציפליים ואופני החלוקה של תשלומי ארנונה ממוסדות שלטון וציבור וממפעלי תעשיה, הנדרשים לחיזוקן של רשויות מקומיות במדרג סוציו אקונומי נמוך, תוך שיתוף פעולה ותיאום עם הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר.
 • שיתוף נציגי השלטון המקומי בתהליכי קבלת ההחלטות וגיבוש המדיניות הממשלתית בתחומים הנוגעים לפעולתן של הרשויות המקומיות, אשר מחייבים שיתוף פעולה בין הממשלה לבין הרשויות.
 • הגדרת זכויותיהם של חברי המועצה ברשויות מקומיות והמשאבים שיש להעמיד לרשות פעולתם בחקיקה ובתחיקה, ככלי מרכזי להרחבת עקרונות השקיפות, הביקורת הציבורית והמנהל התקין ברשויות המקומיות.

אכיפת החוק וביטחון אישי

הביטחון האישי של כל אזרחי מדינת ישראל נמצא בבסיס פירמידת הצרכים שלהם – ובראש סדר העדיפויות שלנו. אנו נחתור לטיפוח תחושת הביטחון האישי של האזרח ולטיפול יעיל וחסר מורא בפשיעה – מפגיעה בגופו וברכושו של האזרח ועד לפעילותם ההרסנית והמסוכנת של ארגוני הפשיעה. חיזוק האמון בין הציבור לבין גופי אכיפת החוק והטמעת ערכי שלטון החוק, הגנה על זכויות האדם ואתיקה פיקודית ומקצועית – חיוניים לא רק לחוסנו הפרטי של כל אזרח, אלא גם לחוסנם של שלטון החוק והדמוקרטיה הישראלית.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • חיזוק תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל, אכיפת החוק ומאבק בפשיעה באמצעות חיזוקה של משטרת ישראל.
 • חיזוק יכולותיה של משטרת ישראל במאבק בארגוני הפשע, באמצעות חיזוק היחידות המרכזיות העוסקות במודיעין, בפשיעה כלכלית ובפשיעה בינלאומית.
 • הרחבת מסגרות השיטור הקהילתי במטרה להוביל להגברת הנוכחות של משטרת ישראל ברחובות הערים והיישובים, לטובת מתן מענה יעיל ומהיר לפניות אזרחים.
 • גיבוש תכניות ייעודיות של המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל לטיפול בערים ויישובים שהפכו למוקדי פשיעה בשנים האחרונות, ובדגש על הישובים הערביים. זאת, תוך היוועצות ושיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות.
 • גיבוש תכניות ממשלתיות למאבק באלימות ועבריינות נוער תוך יצירת שיתופי פעולה בין רשויות החוק, מערכת החינוך וגורמי רווחה, ותוך שימת דגש על פיתוח מסגרות שיקום לנוער.
 • יישום וביצוע החלטות הממשלה בנושא תכניות למניעת אלימות נגד נשים ובתוך המשפחה, הכוללת בין היתר, הרחבה משמעותית של מספר המסגרות המציעות תמיכה, סיוע ומקלט לנשים וילדים קורבנות אלימות משפחתית והגדרתו של סל תמיכה מורחב של המוסד לביטוח הלאומי. זאת, לצד הקמת מסגרות נוספות לשיקום בני זוג אלימים וצעדי הסברה וחינוך נרחבים בנושא.
 • הבטחת עצמאותה המלאה של המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים ואי תלותה בכוח האדם המושאל ממשטרת ישראל, והטמעה קפדנית של כיבוד החוק וכללי אתיקה מקצועית ברשויות אכיפת החוק.
 • יישום מלא של ההמלצות בעניין חיזוקו של מערך הלוחמה באש, שגובשו בעקבות אסון השריפה בכרמל, וקיום בקרה שוטפת על היערכותו של המערך ויעילותו.
 • התאמתם של מתקני הכליאה ובתי הסוהר בישראל לדרישות החוק והפסיקה ולתקנים הבינלאומיים, תוך חיזוקן של התוכניות המכוונות לשיקומם של אסירים ולשילובם בחברה לאחר שחרורם.

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • חיזוק תחושת הביטחון האישי של אזרחי ישראל, אכיפת החוק ומאבק בפשיעה באמצעות חיזוקה של משטרת ישראל.
 • חיזוק יכולותיה של משטרת ישראל במאבק בארגוני הפשע, באמצעות חיזוק היחידות המרכזיות העוסקות במודיעין, בפשיעה כלכלית ובפשיעה בינלאומית.
 • הרחבת מסגרות השיטור הקהילתי במטרה להוביל להגברת הנוכחות של משטרת ישראל ברחובות הערים והיישובים, לטובת מתן מענה יעיל ומהיר לפניות אזרחים.
 • גיבוש תכניות ייעודיות של המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל לטיפול בערים ויישובים שהפכו למוקדי פשיעה בשנים האחרונות, ובדגש על הישובים הערביים. זאת, תוך היוועצות ושיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות.
 • גיבוש תכניות ממשלתיות למאבק באלימות ועבריינות נוער תוך יצירת שיתופי פעולה בין רשויות החוק, מערכת החינוך וגורמי רווחה, ותוך שימת דגש על פיתוח מסגרות שיקום לנוער.
 • יישום וביצוע החלטות הממשלה בנושא תכניות למניעת אלימות נגד נשים ובתוך המשפחה, הכוללת בין היתר, הרחבה משמעותית של מספר המסגרות המציעות תמיכה, סיוע ומקלט לנשים וילדים קורבנות אלימות משפחתית והגדרתו של סל תמיכה מורחב של המוסד לביטוח הלאומי. זאת, לצד הקמת מסגרות נוספות לשיקום בני זוג אלימים וצעדי הסברה וחינוך נרחבים בנושא.
 • הבטחת עצמאותה המלאה של המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים ואי תלותה בכוח האדם המושאל ממשטרת ישראל, והטמעה קפדנית של כיבוד החוק וכללי אתיקה מקצועית ברשויות אכיפת החוק.
 • יישום מלא של ההמלצות בעניין חיזוקו של מערך הלוחמה באש, שגובשו בעקבות אסון השריפה בכרמל, וקיום בקרה שוטפת על היערכותו של המערך ויעילותו.
 • התאמתם של מתקני הכליאה ובתי הסוהר בישראל לדרישות החוק והפסיקה ולתקנים הבינלאומיים, תוך חיזוקן של התוכניות המכוונות לשיקומם של אסירים ולשילובם בחברה לאחר שחרורם.

תקשורת עצמאית ובלתי תלויה

קיומה של תקשורת חופשית, עצמאית, מגוונת ונטולת מורא הוא תנאי יסודי לשגשוגה של הדמוקרטיה הישראלית. האיומים על שוק התקשורת הישראלי בשנים האחרונות מחייבים עמידה קפדנית על עצמאותו וחוסנו של השידור הציבורי בישראל בצד הסדרה של פעילות גופי התקשורת המסחריים באופן שיבטיח תחרות הוגנת, קיימות כלכלית ועצמאות עיתונאית.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • הפסקה מוחלטת של ההסתה הפוליטית כנד עיתונאים ואנשי תקשורת.
 • תמיכה בשידור הציבורי בישראל ומניעת מעורבות פוליטית ושלטונית בפעילותו, תוך הבטחת פיקוח וניהול השידור הציבורי על ידי גוף שאינו נתון ללחצים וגחמות פוליטיים כאלה או אחרים, גוף אשר יבטיח שידור ציבורי עצמאי, איכותי, ובעל חופש עיתונאי מוחלט.
 • שמירה והרחבה של ההגנה המשפטית הניתנת לעיתונאים במסגרת עבודתם וקידום חקיקה המחזקת את חופש העיתונות בישראל.
 • גיבוש מדיניות ממשלתית המסייעת לקיימות הכלכלית של גופי התקשורת, תוך שמירה על דרישות סף של השקעה בסוגות עלית, ביצירה מקומית ומקורית ובמתן ביטוי למגוון החוגים והקהלים בחברה הישראלית.
 • הגנה על שוק העיתונות הכתובה ועל הקיימות הכלכלית של שוק זה באמצעות חקיקה או פעולות הסדרה מתחום ההגבלים העסקיים.

חברה משותפת

יחסי דת ומדינה וטיפוח תרבות יהודית רב גונית

מפלגת העבודה רואה בטיפוח הזהות היהודית-הישראלית לגווניה יעד ראוי וחשוב. במקביל מחויבת מפלגת העבודה לחזונה של מגילת העצמאות בדבר הבטחת חופש הדת, המצפון והפולחן של כל אזרחי ישראל. יעדים ציוניים ודמוקרטיים אלו מחייבים הסדרה מחודשת של חלק מן התחומים הנוגעים ליחסי הדת והמדינה בישראל.

התחייבות מרכזית: תחבורה ציבורית בשבת

הפעלת תחבורה ציבורית בשבת ובימי המנוחה במתכונת מצומצמת, תוך התחשבות מרבית בזכויות העובדים בענף ובמאפיינים הדתיים והתרבותיים של כל יישוב, במטרה להבטיח את חופש התנועה של כל אזרחי ישראל באופן שאינו תלוי ביכולתם הכלכלית להחזיק רכב פרטי. הסדרי התחבורה הציבורית בימי המנוחה ייקבעו בשיתוף הרשויות המקומיות.

בנוסף, ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגתם של היעדים הבאים:

 • ביטול “חוק המרכולים”, המיועד למנוע מרשויות מקומיות להתיר פתיחת חנויות ובתי עסק בשבת גם אם מרבית תושביהן מעוניינים בכך.
 • החזרת “מתווה הכותל” והבטחת זכותם של כל הזרמים ביהדות להתפלל לפי דרכם ברחבת הכותל המערבי.
 • מתן תמריצים למשרתים בשירות צבאי או בשירות לאומי/אזרחי, לרבות מימון מלא של לימודיהם לתואר ראשון, על מנת לעודד את מספר המתגייסים בקרב הציבור בכלל ובקרב הציבור החרדי בפרט.
 • הגדלת שיעור התעסוקה וההשתתפות בשוק העבודה בקרב הציבור החרדי, בדגש על ציבור הגברים, באמצעות הרחבת המסגרות להכשרה מקצועית והמכינות הקדם אקדמיות וגיבוש מערכת תמריצים יעילה.
 • מניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל.
 • מימוש חובתה של מדינת ישראל להעניק לכל אזרח את זכות היסוד להקמת משפחה, למיסוד מלא ורשמי של הקשר הזוגי ולפירוקו באופן בו יבחר לעשות כן ועל בסיס שוויוני.
 • ביטול מרוץ הסמכויות בין בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה בהליכי גירושין והטמעת כלים של גישור ופשרה בסכסוכים משפחתיים.
 • חתירה לגיבוש הסכמות ציבוריות רחבות בעניין השינויים הנדרשים ביחסי הדת והמדינה בישראל, תוך טיפוח השיח בין הקהילות, החוגים והמגזרים השונים בחברה הישראלית ובעם היהודי.
 • ביסוס קשרים איתנים של מדינת ישראל עם כל הזרמים והחוגים בעם היהודי והענקת מעמד שווה לכל הקהילות הדתיות במדינת ישראל.
 • מימוש מדיניות גיור מקלה ומקרבת שתסייע לאזרחי ותושבי ישראל המעוניינים בכך להשלים את מסעם האישי והמשפחתי ליהדות ולחיק העם היהודי, תוך הקפדה על עקרונות הפלורליזם וחופש הדת והמצפון ותוך טיפוח שיתופי הפעולה עם כל הזרמים והחוגים בעם היהודי.
 • מימוש החוק לקבורה אזרחית, הקמת בתי עלמין אזרחיים ברחבי הארץ והנגשתם לכלל האזרחים, במקביל להמשך פיתוח פתרונות לקבורה רוויה בבתי העלמין הקיימים ואכיפה של כללי מנהל תקין, שקיפות ותודעת שירות בתאגידי הקבורה.
 • שמירת מעמדם של השבת ומועדי ישראל כימי המנוחה הרשמיים במדינת ישראל. בימי מנוחה אלו תתאפשר פעילות תרבות, נופש, בילוי ופנאי לרבות במתקני ציבור. מפלגת העבודה תפעל לחיזוק ההגנה על הזכויות הסוציאליות של העובדים הנדרשים לעבוד בימים אלו.
 • פיתוח דגמים קהילתיים של אספקת שירותי דת, הנשענים על התארגנות עצמאית וחופשית של קהילות ושל איגודי קהילות ותמיכה שוויונית של המדינה בפעילותם.
 • שמירה קפדנית על אופיו הממלכתי של צה”ל, תוך העצמת תפקידו של חיל החינוך בגיבוש תפיסת העולם הממלכתית והפלורליסטית של מפקדי צה”ל וחייליו.
 • טיפוח התרבות היהודית בישראל והנגשת המקורות ההיסטוריים והרוחניים של העם היהודי לציבור הרחב, מתוך תפיסת עולם פלורליסטית ורב גונית.
 • מתן תמיכה ממשלתית לארגוני ההתחדשות היהודית ולבתי המדרש הפלורליסטיים על בסיס שוויוני וענייני וביטול האפליה המתמשכת בתקצובם.
 • הקמת אגף לתרבות יהודית פלורליסטית במשרד החינוך במקביל לפעילותם של האגף לתרבות יהודית (תורנית).
 • לימודי תרבות יהודית-ישראלית במערכת החינוך הממלכתית יתבססו על ערכיו ומטרותיו של החינוך הממלכתי ועל עקרונות דוח ועדת שנהר.
 • ביטול המנהלת לזהות יהודית שהוקמה בתקופת הממשלה היוצאת במשרד לשירותי דת, וריכוז התמיכה הממשלתית בתחום התרבות היהודית במשרד החינוך ובמשרד התרבות, תוך יישום מלא של עקרונות הפלורליזם והשוויון.
 • הקצאת משאבים שוויונית לשירותי הדת הניתנים לציבור הלא יהודי בישראל וביטול האפליה המתמשכת בתחום זה.

אזרחי ישראל הערבים, הבדואים, הדרוזים והצ'רקסים

השגת שוויון בין אזרחי ישראל היהודים, הערבים, הבדואים, הדרוזים והצ’רקסים הוא יעד מרכזי של החברה הישראלית וביטוי ראשון במעלה לאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, וללקחי העבר שנושא עמו העם היהודי.

שוויון זה ראוי שישקף גם את העובדה שאזרחי ישראל הערבים, הדרוזים, הבדואים והצ’רקסים מהווים קהילות מיעוט בעלות מאפיינים תרבותיים, דתיים ולשוניים ייחודיים ובעלות קשרים היסטוריים עם הארץ. הידרדרות היחסים בין הציבור היהודי והציבור הערבי בשנים האחרונות והשתלטותן של עמדות קיצוניות על השיח הציבורי והפוליטי, מחייבות מאמץ מיוחד להשגתו של שוויון אזרחי ולטיפוחו של מכנה משותף אזרחי וכלל ישראלי.

התחייבות מרכזית: תיקון חוק הלאום והוספת ערך השוויון

חוק הלאום במתכונתו הנוכחית פוגע פגיעה קשה בערך השוויון המהווה ערך יסוד בציונות ובבסיס המוסרי של הדמוקרטיה הישראלית. מפלגת העבודה מתחייבת לפעול לשינוי החוק ולהכיל בתוכו את ערך השוויון, ברוח מגילת העצמאות, על מנת לאפשר לכלל אזרחי ישראל –  יהודים, ערבים, דרוזים וצ’רקסים – להיות אזרחים ואזרחיות שווי זכויות במדינת הלאום של העם היהודי.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • הקצאת משאבים שוויונית לכלל אזרחי המדינה בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, התשתיות, הדיור, התעסוקה והביטחון האישי, תוך חתירה ומחויבות לסגירת הפערים בין המגזר היהודי בישראל לבין המגזר הערבי והמגזר הדרוזי וביטול האפליה ביניהם.
 • גיבוש תכנית עבודה רב שנתית לכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים לצמצום הפערים בין הציבור היהודי ובין הציבור הלא יהודי בישראל. גיבוש התוכנית ומימושה יופקדו בידי צוות משימה ייעודי במשרד ראש הממשלה.
 • הרחבת התכניות לקליטת אזרחים ערבים, בדואים, דרוזים וצ’רקסים בשירות הציבורי, במשרדי הממשלה, בשירות החוץ וברשויות המקומיות ווידוא יישומן תוך קביעת יעדים כמותיים ולוחות זמנים להשגתם.
 • גיבוש ויישום של תכנית רב שנתית לפיתוח מרכזי תעשיה בערים וביישובים ערביים, בדואיים ודרוזיים ברחבי הארץ ומרכזי תעשייה משותפים לרשויות מוניציפליות יהודיות, ערביות ודרוזיות.
 • גיבוש ויישום תכנית רב שנתית בתחום פיתוח התיירות בערים ויישובים ערביים, בדואיים, דרוזיים וצ’רקסיים, תוך העמדת מסלול ממשלתי למענקים והלוואות למפתחי מפעלי תיירות ונופש.
 • פיתוח תכניות לשיתופי פעולה אזוריים בין רשויות יהודיות ורשויות ערביות, בדואיות ודרוזיות לרבות בתחום פיתוח התשתיות והקמת איגודי ערים משותפים.
 • גיבוש תכנית רב שנתית לחיזוק הביטחון האישי בערים והיישובים הערביים בישראל, באמצעות הרחבה משמעותית של מסגרות השיטור הקהילתי, גיוס משמעותי של אזרחים ערביים לשירות במשטרת ישראל, טיפוח האמון, ההידברות ושיתופי הפעולה בין המשטרה והרשויות המקומיות הערביות ומתן מענה יעיל לצרכי הביטחון האישי של תושבי רשויות אלו.
 • השוואת התקצוב בפועל של תלמידי החינוך הממלכתי הערבי והדרוזי לתקצובם של התלמידים בחינוך הממלכתי העברי ושיפור משמעותי בתשתיות בתי הספר ומתקני החינוך ברשויות הערביות, הבדואיות והדרוזיות.
 • הקמת מועצה מייעצת לחינוך הערבי הממלכתי במשרד החינוך.
 • הגדרת מסלול מהיר לאישור תכניות מתאר ובנין ערים לרשויות ערביות, בדואיות ודרוזיות, מתוך מטרה לקדם פתרונות למצוקת הדיור החריפה במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי. זאת, בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המקומיות ותושביהן, תוך עידודה של בנייה רוויה ואימוץ סטנדרטים מתבקשים של תכנון ואכיפה.
 • בחינה של שינויים הנדרשים בגבולות המוניציפליים של רשויות ערביות, בדואיות ודרוזיות לטובת פיתוח מרכזי תעשיה, פיתוח מתקנים ציבוריים לרבות פארקים ושטחי נופש, ויישום פתרונות למצוקת הדיור.
 • גיבוש מתווה מחודש להסדרת מעמדם של היישובים הבדואיים הלא מוכרים בנגב תוך הידברות מתמשכת ושיתוף פעולה עם תושבי היישובים ונציגיהם ותוך התחשבות בצורכי התכנון, הפיתוח והגנת הסביבה.
 • הסדרת אספקת השירותים הציבוריים ביישובים הבדואיים הלא מוכרים במקביל לגיבוש המתווה להסדרת מעמדם בהתאם לפסיקת בג”ץ.
 • חיזוקה של החברה האזרחית במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי באמצעות הרחבת התמיכה הממשלתית בפעילותם של ארגוני החברה האזרחית במגזרים אלו וקידום שיתופי פעולה בין משרדי הממשלה לארגונים.
 • עידוד וטיפוח של התרבות הערבית, התרבות הבדואית, התרבות הדרוזית והתרבות הצ’רקסית בישראל באמצעות הגדלת התמיכה הממשלתית ברשויות המקומיות ובארגונים הפועלים בתחום זה.
 • הרחבת השימוש בשפה הערבית במרחב הציבורי בישראל וברשויות השלטון המשרתות את ציבור דוברי הערבית, לרבות באתרי האינטרנט הממשלתיים.
 • הקצאה ראויה של משאבי השידור הציבורי לטובת ציבור דוברי הערבית בישראל.
 • הרחבת התמיכה בתנועות הנוער הפועלות במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי ובפעילותה של חברת המתנ”סים ברשויות הערביות, הדרוזיות והצ’רקסיות וקידום מפעלי ספורט, פנאי ונופש בקרב מגזרים אלו.
 • הרחבה משמעותית של תקני שנת השירות, מסלולי ההתנדבות והשירות האזרחי-קהילתי עבור בוגרי בתי הספר במגזר הערבי, תוך הידברות מתמשכת ושיתופי פעולה עם נציגי הציבור ותוך הכרה בתהליך ההדרגתי הנדרש בעניין זה ובצורך להימנע מכפיה.
 • גיבוש תכניות סיוע ממשלתיות ייעודיות לחיילים משוחררים מקרב הציבור הדרוזי והציבור הבדואי הנותנות מענה למאפיינים ולצרכים הייחודיים של יוצאי צבא אלו.

מאבק בגזענות וקידום חיים משותפים

מדינת ישראל היא מדינה בעלת תרבויות רבות ודתות שונות, שהתקבצו לחיות יחדיו על פיסת אדמה קטנה. הפסיפס האנושי המגוון הזה הוא מסודות הצלחתנו וכוחנו, אך גם מהווה כר פורה לגזענות – תופעה מכוערת החותרת תחת יסודות החברה הישראלית ומערערת את המרקם החברתי העדין שנוצר כאן. בשנים האחרונות מתמודדת החברה הישראלית עם גילויי גזענות חסרי תקדים, הזוכים לרוח גבית מצד נבחרי ציבור, אנשי דת ומובילי דעה. הגזענות חרגה מהשוליים ומתקדמת בצורה מטרידה ועקבית אל לב הקונצנזוס הישראלי. לבלימת התופעה המטרידה הזו, נדרשת פעולה מערכתית רחבת היקף ומהלכים משמעותיים לקידום הקיום המשותף של כלל אזרחי ישראל.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • בלימת הצעות חוק המיועדות לפגיעה בזכויות האזרחים הלא יהודים בישראל ולצמצום מרחב הפעילות הפוליטי והציבורי שלהם. מפלגת העבודה תפעל בכנסת כנגד גילויי גזענות ולאומנות מצד נבחרי ציבור, לרבות באמצעות הרחבת כללי האתיקה כנגד גילויים אלו והחמרת צעדי הענישה בגינם.
 • הבטחת אכיפתו של האיסור על הסתה גזענית ועל אפליה במתן שירותים וכניסה למקומות ציבוריים. מפלגת העבודה תפעל לשדרוג החקיקה הקיימת בתחום זה, לרבות באמצעות הגדרת הסתה גזענית כעוולה אזרחית.
 • אכיפה יעילה ומלאה של הדין המשמעתי החל על עובדי ציבור המסיתים לגזענות ולאלימות והבטחת פיטוריהם מן השירות הציבורי.
 • הפסקת מימון ציבורי לגופים המשמשים כר ובסיס לפעילות גזענית, לפעילות אלימה ולהסתה.
 • חיזוק היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בשחיתות משרד המשפטים ומתן כלים ואמצעים נדרשים על מנת ליישם ולפקח על המדיניות הממשלתית למאבק בגזענות, להגברת התיאום בין משרדי הממשלה ולסייע לנפגעי הסתה גזענית ואפליה על רקע גזעני.
 • הוראת ערבית מדוברת כשפת לימוד חובה בבתי הספר במגזר היהודי וחיזוק הוראת עברית בבתי הספר במגזר הלא יהודי.
 • פיתוח תכניות ממשלתיות בהיקף נרחב לקידום מפגשים והיכרות בין מגזריה וחוגיה השונים של החברה הישראלית- במערכת החינוך הממלכתית ובמסגרות נוספות. מפלגת העבודה תפעל להקצאת תמיכה ממשלתית מיוחדת למפעלי תרבות ויצירה משותפים ליהודים וערבים בישראל.
 • הרחבת מספרם של בתי הספר הדו לשוניים, שילובם המלא במערכת החינוך הממלכתית ומתן תמיכה לצרכיהם הייחודיים של מוסדות חינוך אלו.
 • הרחבת התמיכה הממשלתית במפעלי תרבות ויצירה המביאים לידי ביטוי את פניה המגוונים של החברה הישראלית ובמפעלי חינוך המיועדים לטיפוח חברה פלורליסטית, סובלנית ומכילה.

קליטת עליה ושילוב העולים בחברה הישראלית

משימת קיבוץ הגלויות היא ביטוי מרכזי להיותה של מדינת ישראל ביתו הלאומי של העם היהודי. לאורך השנים היו העולים החדשים מכל ארצות העולם מקור לעוצמה וחוסן לחברה הישראלית, ובזכותם התפתחה החברה הישראלית להיות חברה רב גונית ורבת פנים. על מדינת ישראל לחדש ולהתאים את דפוסי הקליטה של קהלי העולים המגוונים, תוך מתן לאתגרים שעדיין ניצבים בפני העולים מחבר המדינות ומאתיופיה בעשורים האחרונים.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • עידוד העלייה לישראל מכל ארצות העולם, תוך שימת דגש על עלייה מתוך מניעים של זהות ובחירה ערכית וציונית.
 • הרחבת התמיכה הממשלתית בתוכניות לעידוד עלייה כדוגמת תוכנית “נעל”ה”.
 • גיבוש תכנית ממשלתית משותפת עם הסוכנות היהודית וארגונים נוספים כדוגמת “נפש בנפש” להקמת מרכזים לעידוד עלייה בקהילות היהודיות ברחבי העולם.
 • גיבוש תכנית ממשלתית בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים להיערכות לעלייה ולעידוד עלייה מקהילות במשבר או בסכנה, כגון בצרפת, בבריטניה ובדרום אפריקה.
 • גיבוש תכנית ממשלתית לבחינת האפשרות להנמכת החסמים העומדים בפני עולים בעלי מקצועות אקדמיים מפוקחים (עורכי דין, רופאים, רופאי שיניים וכד’), בכל הנוגע לקבלת הסמכה והיתר עיסוק בישראל.
 • גיבוש תכנית ממשלתית לעידוד עלייה של עולים צעירים תוך התמקדות בפתרונות דיור, תעסוקה ולימודים אקדמיים.
 • הקמת מסלול טיפול ייעודי בחיילים עולים במשרד הקליטה בשיתוף עם משרד הביטחון, תוך הרחבה משמעותית של תכניות הסיוע לאחר השחרור וליווי החיילים העולים במשך שנתיים מיום שחרורם, לרבות באמצעות סיוע בשכר דירה והכוון תעסוקתי.
 • שיפור משמעותי בעבודת רשות האוכלוסין וההגירה בטיפול בבקשות של עולים ובני משפחותיהם על רקע הומניטארי ועל רקע איחוד משפחות, לרבות באמצעות הרחבת תקני כוח האדם ברשות העוסקים בתחום זה.
 • גיבוש תכנית ממשלתית לסיוע ייעודי לעולים קשישים שלא עומדים לרשותם חיסכון פנסיוני ונכסים מניבים בישראל.
 • מתן פתרונות דיור ראויים לעולים מאתיופיה שעדיין נמצאים במרכזי קליטה של הסוכנות היהודית, תוך סיוע בהכוון תעסוקתי וביטול הזיקה בין השלמת הליכי הגיור לבין סיום השהות במרכזי הקליטה.
 • הקמת רשות ממלכתית למורשת יהדות אתיופיה והרחבת התקציבים הממשלתיים להעסקתם של הקייסים והמנהיגים הקהילתיים של יהדות אתיופיה באמצעות הרשויות המקומיות ולא רק באמצעות הרבנות הראשית.
 • מחויבות ממשלתית להמשך העלאת יהודים מקהילות הפלאשמורה.

מדינת ישראל ויהדות התפוצות

מדינת ישראל היא ביתו הלאומי והריבוני של העם היהודי ומרכז רוחני ותרבותי עבור יהודי העולם כולו. על יחסיה של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות להיות מושתתים על כבוד, הידברות וערבות הדדית, ועל הכרתה של מדינת ישראל בקהילות, בחוגים ובזרמים השונים בעם היהודי. עלינו להפסיק את האפליה המקובעת בחוק, בתקציבים ובתודעה הציבורית כלפי הרפורמים והקונסרביטיבים. מדינת ישראל תוסיף לפעול למימוש חזון קיבוץ הגלויות ברוחה של מגילת העצמאות, תוך הכרה בחשיבותן וערכן של הקהילות היהודיות ופעילותן בכל רחבי העולם.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • מתן מענה מיידי למצוקות הקהילות בתפוצות העומדות על הפרק בתחומי חוק הגיור ואשרור ויישום מתווה רחבות התפילה בכותל.
 • עידוד הקשר בין יהודי התפוצות למדינת ישראל באמצעות השתתפות ממשלתית בתכניות ייעודיות כדוגמת “מסע” ו”תגלית”.
 • חיזוק יחסיה של מדינת ישראל עם כלל הקהילות היהודיות בעולם, תוך השקעה בחינוך הציוני, לימודי השפה והתרבות העברית ועידוד ביקורם של יהודי התפוצות במדינת ישראל, בדגש על הדור הצעיר.
 • הגברת מעורבותה ותמיכתה של ממשלת ישראל בתכניות חינוך, קהילה ומעורבות חברתית, המפגישות יחד קהלים ישראליים ויהודים מן התפוצות, לרבות במסגרת מערכת החינוך הממלכתית.
 • חיזוק פעולתם של המוסדות הלאומיים, כשולחן המשותף של מדינת ישראל ויהדות התפוצות, תוך התאמת דפוסי פעילותם לעת הנוכחית ולאתגרי השעה ותוך הקפדה על עקרונות של שקיפות, מנהל תקין ויעילות.
 • מימוש האחריות המוסרית של מדינת ישראל לרווחתן וביטחונן של הקהילות היהודית בתפוצות, תוך שיתוף פעולה ותיאום עם מדינות העולם וכיבוד מלא של ריבונותן.

חברה בריאה ומשגשגת

תרבות

התרבות הישראלית על שלל מופעיה היא ביטויה היפה ביותר של רוח החברה הישראלית מרובת הפנים והגוונים, והיא משמשת כשגרירה של הרוח הישראלית ברחבי העולם. התרבות הישראלית מהווה בעת ובעונה אחת מקום מפגש של הקולות השונים בחברה הישראלית וגורם מעורר שיח, חשיבה וביקורת עצמית. טיפוחה של התרבות הישראלית ברמה הקהילתית והלאומית, הנגשתה לציבור הרחב ושמירתה מפני התערבות פוליטית דורסנית חיוניים לחיזוקה של החברה הישראלית כחברה דמוקרטית ופתוחה, אשר מממשת גם את החזון הציוני בדבר תחייתו התרבותית של העם היהודי בארצו.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • עצירת כל ניסיון נוסף לקידום חוק “נאמנות בתרבות”, הבטחת חופש היצירה והביטוי האומנותי בישראל ומניעת התערבות פוליטית לא ראויה במוסדות התרבות, בתכני יצירתם ובתקצובם.
 • מתן זכויות סוציאליות והגדלת שכר האומנים בגופים נתמכים וכן פיתוח תכניות פנסיה ליוצרים ואומנים כחלק מן המהלך הכולל להרחבת מסלולי הפנסיה הממלכתית לעצמאים.
 • קידום התרבות הישראלית על מגוון מופעיה וביטוייה כביטוי מרכזי לרוחה של החברה הישראלית ולריבוי פניה וקולותיה.
 • הגברת הנגישות של אזרחי ותושבי המדינה למוסדות התרבות ולמוזיאונים ולאירועי ולתכני תרבות מתחומי הספרות, המוזיקה, התיאטרון, המחול והקולנוע והבטחת חוסנם של מוסדות אלו באמצעות הגדלה ניכרת של התמיכה הממשלתית בהם, תוך מתן סיוע מיוחד למוסדות התרבות הפועלים בפריפריה.
 • שימור המורשת התרבותית של החברה הישראלית לדורותיה בתחומים השונים, לרבות תחום הזמר העברי, באמצעות השקעת משאבים ייעודית לתחום זה.
 • קידום וטיפוח גופי תרבות קהילתיים וגופי תרבות המשרתים קהלים בעלי מאפיינים מיוחדים בתחום התרבות, באמצעות הרחבת התמיכה הממשלתית בפעילותם וקיום מיזמים משותפים בתחום התרבות הקהילתית עם גופים אלו ועם הרשויות המקומיות.
 • חיזוק ההשקעה של גופי שידור מסחריים וציבוריים בסוגת עילית ובפיתוח הפקות מקור, תוך התקשרות עם יוצרים וגופי יצירה ותרבות עצמאיים.
 • הבטחת תגמול ראוי ליוצרים ולמבצעים עבור יצירתם והשימוש בה והקמת קרן לתמיכה ממשלתית בסופרים, משוררים, אמנים ויוצרים, בתיאום עם הארגונים היציגים בתחום התרבות והאומנות.
 • שחרור נכסי קניין רוחני – אוצרות ידע תרבותיים והיסטוריים בבעלות המדינה, לשימוש חופשי באינטרנט.

ספורט

הספורט מטפח את חוסנו הגופני והנפשי של האדם, תורם במידה משמעותית לבריאות הציבור ומהווה מכשיר חיוני להקניית ערכים, בדגש על הדור הצעיר. קידומו של הספורט העממי בצד טיפוח ענפי הספורט המקצועיים הם יעד חשוב של הממשלה, תוך הקפדה על בלימת תופעות של אלימות וגזענות במגרשי הספורט וטיפוח עקרונות של מנהל תקין ושקיפות בגופי הספורט השונים.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגתם של היעדים הבאים:

 • חיזוק התשתיות הציבוריות המאפשרות הכשרת ספורטאים מקצועיים בענפי הספורט והרחבת התמיכה הממשלתית בספורטאים מצטיינים המייצגים את מדינת ישראל בענפי ספורט אולימפיים ובינלאומיים.
 • הגדלת התמיכה הממשלתית במסגרות של ספורט עממי וקהילתי ובהקמתם של מתקני ספורט ברמה הקהילתית והמקומית המיועדים לשימוש הציבור הרחב.
 • הבטחת השקיפות והמנהל התקין בהתאחדויות הספורט השונות, באמצעות חקיקה ופעולות הסדרה, תוך עמידה בכללים הבינלאומיים של מניעת מעורבות פוליטית וממשלתית בפעילותם של גופי הספורט השונים.
 • עידוד המגמה לבעלות של אוהדים על קבוצות ספורט באמצעות הקמת מסלולי ייעוץ, ליווי ותמיכה בנושא זה במשרד התרבות והספורט.
 • הרחבה ניכרת של התמיכה הממשלתית בספורט הפרא-אולימפי, בהקמת תשתיות ספורט מתאימות לאנשים עם מוגבלות וצרכים ייחודיים ובהכשרת אנשי מקצוע מתאימים לשם ליוויים.
 • גיבוש תכנית ממשלתית למניעת אלימות במגרשי הספורט בשיתוף גורמי החוק, האכיפה והחינוך, ובתיאום עם התאחדויות הספורט וקבוצות הספורט, תוך החמרת הענישה והאכיפה מחד והשקעה במפעלי חינוך והסברה מאידך.

תנועות נוער, מכינות קדם צבאיות וקהילות צעירים

לתנועות הנוער הציוניות ולמסלולי ההגשמה שהתפתחו מקרבן היה תפקיד מכונן בבנייתה של מדינת ישראל. גם כיום יש למסגרות החינוך והעשייה של בני הנוער והציבור הצעיר בישראל מקום מרכזי בקידומה של החברה הישראלית לעבר החזון הציוני של חברת מופת. טיפוחן של מסגרות אלו והעצמתן הוא צו השעה, במאמץ להטמיע ערכים של שליחות ציבורית, אחריות חברתית וחלוציות.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • הרחבה ניכרת בתקציבי תנועות הנוער הפועלות בהתאם לעקרונות הכרזת העצמאות ומטרות החינוך הממלכתי בישראל. תמיכה ממשלתית ייעודית תינתן למפעלים של תנועות הנוער בקרב אוכלוסיות מוחלשות, נוער בסיכון ונוער עם צרכים מיוחדים.
 • הגדלה רב שנתית ומתמשכת של מספר התקנים למסלולים השונים של שנת שירות בתיאום עם רשויות הביטחון, תוך שימת דגש על המסלולים המוצעים לציבור הצעיר החילוני והמסורתי (הזוכים כיום לייצוג חסר במסלולי השירות הלאומי-אזרחי).
 • הסדרת תמיכתה של המדינה בהקמת תשתיות הדיור והפעילות של המכינות הקדם צבאיות, לרבות באמצעות שיתופי פעולה עם מפעל הפיס והמוסדות הלאומיים, תוך פיתוחן כמרכזים לעשייה חינוכית וקהילתית.
 • תיקון חוק המכינות הקדם צבאיות כך שיכלול תמיכה תקציבית בפעילות המכינות בקרב בוגריהן במהלך השירות הצבאי ולאחריו.
 • גיבוש תכנית ממשלתית לתמיכה בקהילות הצעירים הפועלות ברחבי הארץ, בדגש על הפריפריה, תוך הקצאת תקציבים לתמיכה ישירה בפעילותן והגדרתן כמוסדות מתנדבים לתועלת הציבור. התכנית תכלול תמריצים לשילוב של חברי קהילות הצעירים במפעלי חינוך, קהילה, העצמה חברתית ותרבות ביישוביהם.
 • ביטול האפליה הקיימת בין הגרעינים התורניים לבין קהילות הצעירים והמשפחות הצעירות החילוניות והמשלבות, בכל הנוגע לתמיכה הממשלתית.

החברה האזרחית, ארגוני המגזר השלישי והפילנתרופיה

טיפוחה של חברה אזרחית יציבה, משגשגת, יעילה ויצירתית היא מרכיב מרכזי בקידומם של ערכים דמוקרטיים וחברתיים וביצירת שיח פורה ומתמשך בין האזרחים לבין רשויות השלטון. בעשורים האחרונים טושטשו הקווים המבחינים בין פעילות שלטונית לבין פעילותם של ארגוני המגזר השלישי, תוך העברת תחומי אחריות של הממשלה לטיפולם של ארגונים אלו. שימוש מיטבי בערכים המוספים של החברה האזרחית, לרבות יכולתה להציב מראה למול רשויות השלטון ולהוות גורם מבקר ומקדם עשייה, יעניק לארגוני המגזר השלישי את מקומם הראוי במארג החיים הדמוקרטי בישראל.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • חיזוק החברה האזרחית בישראל, תוך הדגשת הערכים המוספים של ארגוני המגזר השלישי ובלימת הטשטוש בין תחומי האחריות של רשויות השלטון לבין תחומי פעילותם של העמותות והתאגידים שלא למטרת רווח.
 • תיקוני חקיקה ותחיקה לביטול האפליה במיסוי העמותות.
 • הרחבת האסדרה של פעילות העמותות בתחום השקיפות, הביקורת הפנימית והמנהל התקין, תוך פישוט ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים מתאגידים ללא כוונת רווח.
 • הגברת השקיפות בתקנות המסדירות את תמיכת המדינה בארגונים ללא מטרת רווח והגברת הפיקוח והשקיפות בהתקשרות משרדי הממשלה במיזמים משותפים עם עמותות, במטרה להבטיח תחרות הוגנת.
 • חיזוק השולחן העגול התלת-מגזרי לממשלה, לעסקים ולארגוני החברה האזרחית והתורמים.
 • עידוד תרומות וקידום תחיקה בנושאי קרנות ומיסוי תורמים.

לגליזציה של קנאביס

ישראל יכולה וצריכה להתקדם לעבר לגליזציה של קנאביס, ולאפשר צריכה אישית באופן חוקי ומפוקח. מפלגת העבודה תומכת בצעדי מדיניות המקדמים לגליזציה, אי הפללה ומתן סיוע ושירות הולם למטופלים בקנאביס רפואי.

ממשלה בראשות מפלגת העבודה תפעל להשגת היעדים הבאים:

 • קידום לגליזציה של קנאביס אשר תאפשר גידול ביתי מוגבל ומפוקח.
 • הסדרת ופיקוח על שוק סחר הקנאביס, וביטול השוק השחור.
 • הוצאת הקנאביס מפקודת הסמים המסוכנים, והפסקת רדיפת והפללת משתמשים לשימוש אישי, לרבות ביטול רטרואקטיבי של תיקים אשר נפתחו בגין שימוש אישי
 • הסרת חסמים לחולים המטופלים בקנאביס, ביטול בירוקרטיה מיותרת והטמעת מעני שירות הולמים למטופלים בקנאביס רפואי.
 • קידום ותימרוץ המחקר הרפואי מתוך מטרה להפוך את ישראל למעצמת מחקר בנושא.