• מועמדים מחויבים בשמירה על טוהר הבחירות ובעמידה בכללי חוקת המפלגה, תקנון המשמרת והוראות ועדת הבחירות.

 • מועמד/ת חייב/ת בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי בין בעצמו/ה ובין על ידי תומכיו/ה. בכל הליכי הבחירות י/תנהג מועמד/ת או מי מטעמו/ה בתום לב, טוהר מידות וביושר תוך הקפדה על הליכי התמודדות הוגנים.

 • המשמרת ו/או המפלגה, ו/או סניפי המפלגה ו/או כל גורם הקשור למשמרת ו/או המפלגה לא יממנו פעילות כלשהי של מועמד/ת לרבות תשלום עבור כיבוד, דברי דפוס, דואר, שיחות טלפון, הזמנות וסבסוד אירועים הכוללים לינה. לא יעשה מועמד שימוש במבני המפלגה וברכושה לטובת קידום מועמדותו. על אף האמור, יותר קיומו של אירוע בחירות במבנה של המפלגה במידה ומשתתפים בו באופן שוויוני כל המועמדים הרלוונטיים.

 • מועמד/ת הממלא/ת תפקיד מפלגתי או מטעם המפלגה, בין אם מונה/תה או נבחר/ה לתפקיד, לא י/תעשה שימוש לצורכי מערכת בחירות באמצעים של מקום עבודתו/ה או כאלו הקשורים אליהם, לרבות שימוש בפקס, טלפונים קוויים, דואר והסעות או שירות מקצועי כלשהו, למעט המותר על פי חוק המפלגות.

 • לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות.

 • לא תהא תעמולת בחירות קשורה בהגשת מאכלים ומשקאות ובפרט תאסר הגשת משקאות אלכוהוליים. על אף האמור לעיל, ניתן בעת עריכת תעמולת בחירות להגיש כיבוד קל וצנוע לנוכחים.

 • לא תשולם אגרת מועמדות לבחירות על ידי איש זולת המועמד/ת עצמו/ה או קרוב משפחתו/ה מדרגה ראשונה.

 • לא תהא תעמולת בחירות מטעם מועמד/ת בצורה או בדרך שיש בה משום הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות מטעם מועמד/ת אחר או למענו/ה.

 • פרסום חומרי הסברה (פליירים) מותר אך ורק על ידי מסירה אישית (ולא בחלוקה בדואר או בתלייה).

 • חל איסור לשלם לפעילים עבור פעילותם בבחירות, לרבות תשלום עבור החזרי נסיעות.

 • מותר לפרסם באמצעים אלקטרונים במידה סבירה וראויה.

 • חל איסור על שימוש בכל אמצעי פרסום אחר (כגון – חולצות, שלטים, פלריגים, דוכנים וכדומה).

 • חל איסור על שימוש בסמל המשמרת באופן שיש בו כדי לרמוז על תמיכה של המשמרת כארגון במועמדות.

תאריך פרסום:10/04/2018