ציר/ת ועידה יקר/ה שלום רב,
בהתאם להחלטת ההנהלה הנך מוזמן/ת להשתתף בישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה אשר תיערך באופן מקוון.

ההצבעה תתקיים ביום חמישי, 6.1.22, החל בשעה 12:00 ועד 16:00.

יודגש, ללא מספר טלפון עדכני, לא ניתן יהיה להצביע באמצעות המערכת המקוונת.

יש להיכנס לקישור הזה, להזין מספר זהות ולהמתין לקבלת קוד אימות.
ככל שלא מתקבל קוד האימות בSMS יש לשלוח מייל לכתובת: mifkad@havoda.org.il עם צילום תעודת הזהות שלך ומספר טלפון נייד עדכני. נבקשך לבצע בדיקה זו עד ליום 2.1.22.

סדר יומה של ישיבת הוועידה:

  1. שינוי סדרי העדיפות הלאומית תוך תעדוף והשקעת משאבים לאלתר בנגב ובגליל;
  2. צירוף חברות מפלגה כצירות הוועידה העשירית;
  3. קביעת מועד נדחה לבחירות למוסדות המפלגה לאחר הגשת מסקנות הוועדה לרה-ארגון במפלגה בראשות עו”ד שולי אשבול ולא יאוחר מיום 24.12.22 (התאריך המיועד לקיום הבחירות לוועידה ה-11);
  4. תיקון חוקת המפלגה ביחס למוסד לבירור עתירות;
  5. הצבעה מחודשת בנושא קיום משאל חברים בעניינים מהותיים;
  6. מינוי מר רועי סגמן כיו”ר המוסד לביקורת.

דברי הסבר לנושאים שעל סדר היום

דברי הסבר לסעיף 1: הנגב והגליל, חבלי הארץ המהווים פריפריה גאוגרפית וחברתית, הופלו לרעה תקציבית בעשרות השנים האחרונות תחת שלטון הימין. ייבוש הנגב והגליל נעשה בכוונה תחילה תוך העדפת אזורים אחרים.
הנגב והגליל מהווים את עתודות הקרקע של ישראל ואת רוב אזורי החקלאות של ישראל נמצאים בפיגור ניכר אל מול מרכז הארץ בתחומי התשתיות, התקציבים וההשקעה האזרחית. תושבי ותושבות אזורים אלה, יהודים וערביות כאחד, תושבות ערים ותושבי המרחב הכפרי זכאים לשירותים ותשתיות משופרים ובמהרה. החקלאות הישראלית, הנמצאת ברובה באזורים אלה, נפגעה אנושות מהזנחת הגליל והנגב חייבת אף היא לקבל חיזוק והגנה מרשויות המדינה שכן היא מהווה את הביטחון התזונתי ואת החוסן הלאומי של ישראל. אנו קוראים להגדלת ההשקעה באזורים אלה והעדפתם על פני אזורים אחרים אשר הועדפו בעבר באמצעות תקציבים, חקיקה ותכנון ארוך טווח הלוקח בחשבון כי באזורים אלה נמצא עתיד הציונות ועתיד מדינת ישראל.

דברי הסבר לסעיף 2: בהתאם לחוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון – שוויון מגדרי והתליית הליכי בחירות), התשפ”א – יוני 2021 נקבע עקרון השוויון המגדרי כהוראה חוקתית. בחודש יולי 2021 יצאה המפלגה בקול קורא להגשת מועמדות לתפקיד ציר הוועידה העשירית לחברות המפלגה. זאת, על מנת לשאוף, ככל הניתן לאיזון מגדרי כקבוע בסעיף 210(א)(1א) לחוקת המפלגה. ועידת המפלגה עודנה מצויה בתת-ייצוג של נשים בקרבה ועל כן מתבקשת הוועידה לאשר את צירופן של חברות נוספות בהתאם לרשימה זו.

דברי הסבר לסעיף 3: חוקת המפלגה קובעת כי נדרשים להתקיים הליכי בחירות למוסדות פנימיים ולתפקידים כגון: מרכז המפלגה, לשכת המפלגה (שני מוסדות אלה לא קיימים מזה כעשור) וכן למועצות הסניפים, מחוזות ומזכ”ל המפלגה. בהתאם להחלטת הנהלת המפלגה, הוקמה ועדה לרה-ארגון במפלגה בראשותה של עו”ד שולי אשבול אשר בה חברים היועץ המשפטי למפלגה – עו”ד עמרי שגב, עזמי כעביה, אבנר סטפק, חן אריאלי, חניק מרשק ואפרת שגיא אופיר.

דברי הסבר לסעיף 4: בהתאם לדרישת יו”ר המוסד לבירור עתירות, עו”ד גד כרמי, נדרשים תיקוני חוקה על מנת לייעל את עבודת המוסד לבירור עתירות וכן לקבוע עניינים הקשורים לסדרי דין, בטחונות וצורך ניסוח של כתבי בי-דין המוגשים למוסד לבירור עתירות. תיקון החוקה המפורט יפורסם לאחר אישורה של ועדת החוקה.

דברי הסבר לסעיף 5: בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בה”פ 67555-11-20 מיכאלי נ’ פרץ אשר דן, בין היתר, במעמדם של כלל חברי המפלגה בסוגיות עקרוניות ומיוחדות אשר על סדר יומה של המפלגה – הן בהיבט האידאולוגי הן בהיבט הפנים-מפלגתי – מוצע בזאת לתקן את חוקת המפלגה כך שתאפשר לחברי המפלגה לדון בנושאים אלה ולקבל החלטות בהתאם להצעת יו”ר המפלגה ובהתייעצות עם סיעת המפלגה והנהלתה. ביום 3.2.21 אישרה ועידת המפלגה את התיקון האמור, בעקבות החלטת המל”ע, מתבקשת הוועידה לאשר סעיף זה פעם נוספת.

דברי הסבר לסעיף 6: בהתאם לחוק המפלגות, נדרשת המפלגה לקיים מוסד לביקורת. בעקבות סיום תפקידו היו”ר הקודם של המוסד לביקורת, מוצע לאשר את מועמדותו של מר רועי סגמן. קורות החיים מצ”ב.

 

לקריאת תיקוני החוקה לחצ/י כאן

 

תאריך פרסום:28/12/2021