צביקה אושפיז, חבר מזכירות ותיקי תנועת העבודה מציג למפלגת העבודה את הצעתו, שתובא גם כהצעת ותיקי התנועה , למתווה שיש לנקוט כדי לגבש את התכנית המדינית ביטחונית של המפלגה להסכמי השלום

פתח הדברים
במהלך החודשים האחרונים הופצו הן לתקשורת והן לחברי המפלגה תכניות מדיניות של חברי הכנסת עמיר פרץ, עומר בר לב וחיליק בר.
מלמוד הנושאים השונים שבתוכניות אלה, כפי שהוצגו, עולה שלא ברור אם בסיס הנתונים שהיה בידי כל אחד מהכותבים הנ”ל, היה זהה או שכל הצעה נשענת על בסיס נתונים השונה במהותו מבסיסי הנתונים של ההצעות האחרות.
בנוסף לא ניתן ללמוד עד לרגע זה, האם ניתוח כל נושא מבין הנושאים השונים בתוכניות המדיניות של כל אחד מן הכותבים נעשה בדרך של קיום מבחנים מתבקשים עוד בטרם נערכו התוכניות.
לא ברור גם אם הנושא המדיני בטחוני, שהוא מהות התכניות, נדון בחודשים האחרונים בפורומים השונים של המפלגה כגון מחוזות המפלגה, החוגים השונים במפלגה ו/או כל פורום אחר במפלגה לשם גיבוש תכנית כזו או אחרת הנוגעת להסכמי השלום.

מתווה מוצע לגיבוש תכנית מדינית ביטחונית
התוכנית המדינית הביטחונית של המפלגה נוגעת יותר מכל לעתיד המדינה, לעתיד העם היושב בציון וכן לעתיד הציונות. אלה חייבים לעמוד לנגד ענינו כאשר אנו באים להציג את התוכנית המדינית ביטחונית של המפלגה.
לפיכך ראוי שנגבש את המסגרת הכוללת לתכנית זו עם מירב תשומת הלב תוך דאגה לקיום המבחנים הנאותים להצעות השונות כדי לגבש את התוכנית הטובה ביותר.

שלב ראשון – הקמת הוועדה המדינית ביטחונית במפלגה
ראוי להקים בימים אלה פורום רחב מקרב חברי המפלגה (להלן: “הוועדה המדינית ביטחונית”) לצורך גיבוש מסגרת כוללת לתוכנית מדינית ביטחונית להסכמי השלום שתוצג להחלטה בוועידת המפלגה תוך שלושה חודשים.
שלב שני – פניה (קול קורא) לפורומים השונים במפלגה ,לח”כים ולחברי המפלגה
יש להבטיח שבמהלך שלושה חודשים אלה, תינתן האפשרות לכל פורום במפלגה (מחוזות, סניפים, חוגים וכו’), לח”כים נוספים ולחברי המפלגה להעלות הצעות בכל הקשור לנדון בפני הוועדה המדינית ביטחונית כפי האמור לעיל.
שלב שלישי – איסוף אינפורמציה וניתוחה
יש להבטיח שמלוא האינפורמציה האפשרית הנוגעת לכל סעיף וסעיף לתוכנית שבנדון תגיע לידי הוועדה המדינית ביטחונית ותשמש בסיס נתונים מוצק לעריכת המבחנים המתאימים לקראת קבלת ההחלטות הנוגעות לסעיפים השונים שבתכנית,
שלב רביעי – גיבוש החלטת הוועדה הביטחונית כהצעת החלטה לוועידת המפלגה
קיום כל המהלכים בשלב השלישי כאמור לעיל, יהווה את הנדבך המרכזי לגיבוש התכנית המדינית ביטחונית שתוצג לדיון והחלטות בוועידת המפלגה.
שלב חמישי – כינוס וועידת המפלגה להחלטה בדבר התוכנית המדינית הביטחונית
ועידת המפלגה תכונס פעם נוספת , תוך כשלושה חודשים לדיון ולהחלטה בעניין מסגרת התכנית המדינית ביטחונית של המפלגה.
שלב שישי – הקמת צוות מדיני ביטחוני לצרכי מעקב ועדכון לצד יו”ר המפלגה
יש להבטיח שלצד הוועדה המדינית ביטחונית הנ”ל ולאחר כינוס הוועידה כפי האמור לעיל, יקום פורום מצומצם יותר לצד יו”ר המפלגה שישקוד על איסוף של כל אינפורמציה הנוגעת לסעיפי התוכנית בהמשך; בחינתם של הנתונים החדשים כפי האמור לעיל וניסוח הצעות לשינויים.
הצעות אלה יבאו לדיון ולאישור בפני הוועדה המדינית ביטחונית בעת הצורך ואף בפני ועידת המפלגה ככל שהדבר יידרש.

סוף דבר
מתווה זה יבטיח שהתוכנית וכל סעיפיה שתוצג בפני הוועידה להחלטה, תוצג לאחר שסעיפיה השונים נבחנו היטב כפי האמור לעיל.
מזכירות ארגון וותיקי המפלגה דנה לאחרונה במתווה זה שהוצע ע”י צביקה והחליטה פה אחד לתמוך בו ולהציגו כהצעת מזכירות ארגון וותיקי המפלגה בפני וועידת המפלגה הקרובה.
מתווה זה יבהיר לכל הסובבים אותנו שמפלגת העבודה חיה, נושמת ופועלת בנחרצות להשגת הסכמי שלום הנשענים על קיום מבחנים ראויים תוך הבטחת הצרכים הביטחוניים המרביים למדינה בכל הסכם בעתיד.

המאמר פורסם לראשונה באתר “עבודה שחורה”

תאריך פרסום:07/04/2016