יום ראשון 25 מרץ 2012

ב’ ניסן תשע”ב

שלום רב,

הודעה  על בחירות לתפקידי יו”ר סיעת העבודה בהסתדרות ויו”ר סיעת העבודה בנעמת

הרינו להודיעך כי הנך בעל/ת זכות לבחור ולהיבחר לתפקיד יו”ר סיעת העבודה בהסתדרות/בנעמת.

להלן המועדים להגשת מועמדות ולקיום הבחירות:

  • יום א’ 1  באפריל 2012 שעה 14:00 – מועד אחרון להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר סיעת העבודה בהסתדרות ולתפקיד יו”ר סיעה העבודה בנעמת – הגשת מועמדות תיעשה באמצעות מכתב שיכלול את המידע הבא: “אני הח”מ, שם: XXX   ת.ז.:XXX  מבקש/ת להגיש מועמדותי לתפקיד:  XXX  . רצ”ב שיק אישי. על החתום: שם+ת.ז.+חתימה”.  המכתב ילווה בשיק אישי עס”ך 150 ₪, דמי הגשת מועמדות. יש להביא את טופס הגשת המועמדות והשיק ידנית למשרדי המפלגה ברח’ לה גוורדיה 55 ת”א.
  • יום ב’ 23 באפריל 2012 יום הבחירות לתפקיד יו”ר סיעת העבודה בהסתדרות ולתפקיד יו”ר סיעה העבודה בנעמת . הבחירות יתקיימו בסניף המפלגה ברח’ ברודצקי 15 בתל אביב בין השעות 12:00 – 18:00.
  • יום ג’ 22 מאי 2012 –  יום הבחירות הכלליות להסתדרות. 
  • יום א’ 10 ביוני 2012היום האחרון להגשת מועמדות לבינ”ה, להנהלת נעמת ולחברי הנהגת ההסתדרות.
  • יום א’ 17 ביוני 2012 – יום הבחירות לבינ”ה ולהנהלת נעמת (הבחירות יתקיימובסניף המפלגה ברח’ ברודצקי 15 בתל אביב בין השעות 12:00 – 18:00).
  • יום ה’ 28 ביוני 2012 – יום הבחירות לחברי הנהגת ההסתדרות(הבחירות יתקיימובסניף המפלגה ברח’ ברודצקי 15 בתל אביב בין השעות 12:00 – 18:00).

הערה: לוח הזמנים נתון לשינויים ע”י ועדת הבחירות.

 לוח המועדים  ושינויים ככל שיהיו יפורסמו באתר המפלגה.

שלכם בברכה,

שולה כהן

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית – הבחירות לסיעת העבודה בהסתדרות ובנעמת   

תאריך פרסום:02/04/2012